Reglement Stichting Loopsport Zwolle

Bij akte van 16 maart 2007 is de Stichting Loopsport Zwolle opgericht. Hierna SLZ genoemd. SLZ heeft met ingang van 1 april 2007 de loopgroep Trim-Westenholte overgenomen en is per gelijke datum begonnen met haar activiteiten.
Het bestuur bestaat uit (d.d. 14 september 2019): Dicky van der Kolk; Roeleke Dragt; Nathalie de Weerd; Harry Hilberdink; Richar Wonnink.

Art.1 Algemene bepaling.
Het reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de Stichting Loopsport Zwolle, zoals die zijn vastgesteld bij notariële akte van 16 maart 2007. Zaaknummer 2007.000319.01/JCO

Art.2 Taakverdeling bestuur SLZ.
SLZ heeft een bestuur van 6 leden met elk een eigen taak:

  • Roeleke Dragt onderhoudt de contacten met de (potentiele) deelnemers en is te bereiken op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
  • Harry Hilberdink beheert onze website www.loopsportzwolle.nl en de ledenadministratie en is te bereiken op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
  • Dicky van der Kolk is aanspreekpunt voor trainerszaken en verzorgt de planning van de trainingen. Zij is te bereiken op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
  • Richard Wonnink voert als penningmeester de financiële administratie en is te bereiken op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
  • Nathalie houdt zich bezig met PR en communicatie en is te bereiken op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;

Allemaal en in wisselende samenstelling, zijn we verantwoordelijk voor het organiseren van (loop-) evenementen.

Art.3 Vergaderingen.
Het bestuur vergadert zo vaak als men nodig acht. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt die alleen voor het bestuur beschikbaar zijn. Een deelnemer kan om een mondelinge toelichting vragen over een specifiek onderwerp. De trainersgroep vergadert tenminste 2 keer per jaar. Van deze vergaderingen wordt een besluitenlijst gemaakt die op de website van SLZ wordt gepubliceerd. Het bestuur en de trainersgroep hebben éénmaal per jaar een gezamenlijke vergadering. In deze vergadering diverse zaken geëvalueerd en het activiteitenplan voor het komende jaar besproken.

Art.4 Doel.
Gezondheid en het maatschappelijke karakter spelen een belangrijke rol in de doelstellingen van SLZ. De stichting richt zich op verschillende loopactiviteiten voor jong en oud, het organiseren van recreatieve sport- en bewegingsactiviteiten, sportreizen en / of evenementen. Het gaat bij SLZ niet alleen om zo goed mogelijk te presteren maar ook om een gezonde levenswijze toe te passen. Dit kan bereikt worden door op een verantwoorde en gezellige manier met elkaar te lopen. De doelstellingen van de verschillende trainingsgroepen zijn zeer divers. De huidige groepen lopen uiteen van een recreatieve loopgroep (instapniveau) tot een trainingsgroep voor wedstrijdlopers die halve en hele marathons lopen.

Art.5 Trainersgroep.
SLZ heeft de beschikking over een ruime groep deskundig opgeleide trainers (CIOS, AU). De trainers worden beurtelings ingezet en verzorgen in principe trainingen aan alle niveaugroepen. De trainers komen een aantal keren per jaar bijeen voor na- en bijscholing en om zaken met elkaar af te stemmen. Aanspreekpunt voor trainerszaken is Dicky van der Kolk.   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Art.6 Commissies.
Het bestuur kan commissies in het leven roepen die belast zijn met het organiseren van een evenement. Het bestuur bepaalt de taak en werkwijze van de commissie en minimaal één van de bestuursleden maakt deel uit van de commissie. De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter.

Art.7 Deelnemer worden.
Deelname aan de SLZ staat in principe open voor iedereen maar het bestuur behoudt zich het recht personen te weigeren en / of de deelname aan SLZ te beëindigen. Dit zal altijd gepaard gaan met opgave van redenen. Deelname aan de trainingen en / of evenementen geschiedt altijd en geheel op eigen risico van de deelnemer. SLZ aanvaardt terzake geen aansprakelijkheid. Een sportmedische keuring wordt aanbevolen. De minimale leeftijd om lid te kunnen worden is 16 jaar.

Art.9 Op proef.
Voordat iemand besluit definitief  lid te worden SLZ, kan er kosteloos een maand meegetraind worden. SLZ dient wel over de persoonlijke gegevens te beschikken alvorens een loper hier gebruik van kan maken. N.B. via de website is online aanmelding mogelijk, zie het aanmeldingsformulier.

 

Art.10 Deelnemer zijn.
Deelname aan SLZ betekent donateur zijn. Donateurs zijn zij die zich hebben verplicht de stichting financieel te steunen met een bijdrage die door het bestuur is vastgesteld. Deze bijdrage wordt uitsluitend halfjaarlijks (per 1 januari en 1 juli) door middel van een machtiging geïncasseerd. De verplichting tot betaling vervalt per eerstvolgende halfsjaarsbetaling wanneer de deelnemer uiterlijk tot twee weken voor het nieuwe halfjaar schriftelijk of per e-mail heeft laten weten zijn/haar deelnemerschap op te zeggen. Uiteraard mag men het gehele (betaalde) halfjaar (nog) gebruik maken van de trainingen en aanbiedingen van SLZ.
Indien het bestuur besluit de bijdrage te verhogen, zal dit de deelnemers vooraf per e-mail worden meegedeeld.

 

Art.10a Ere-deelnemer.

Het bestuur kan (oud) SLZ deelnemers, die zich bijzonder hebben ingezet voor de loopsport in het algemeen en SLZ in het bijzonder, benoemen tot “ere-deelnemer” Deze benoeming is voor onbepaalde tijd en geeft recht om, in de meeste gevallen, zonder eigen bijdrage deel te nemen aan SLZ activiteiten.


Art.11 Ziekte / blessures.
Bij langdurige ziekte en / of blessures kan het deelnemerschap tijdelijk opgeschort worden. Dit houdt in dat de zieke/geblesseerde wel deelnemer blijft, echter gedurende de langdurige ziekte of blessure niet de verplichting tot betaling van de halfjaarlijkse bijdrage heeft. De resterende reeds betaalde maanden van een onvoltooid halfjaar worden bij aanvang training, dus na het herstel van ziekte/blessure, in mindering gebracht op de dan te incasseren nieuwe halfjaarsbijdrage. Het betaalde deelnemersgeld, waarvoor dus geen trainingen zijn genoten, wordt dus als het ware “gereserveerd”.
Een verzoek hiertoe kan ingediend worden bij Roeleke, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., alleen voor de voorliggende periode en niet met terugwerkende kracht.

Art.12 Deelnemen aan.
Donateurs hebben toegang tot trainingen en evenementen die door SLZ worden georganiseerd. Deelname is kosteloos of tegen een van te voren vastgestelde bijdrage.

Art.13 Gast deelname.
In principe is het niet mogelijk om als gast incidenteel tegen betaling mee te trainen. Een deelnemer kan echter wel –vooraf- bij Roeleke een verzoek indienen om een bekende gedurende één training als gast mee te laten trainen.

Art.14 Trainingen.
SLZ organiseert trainingen op maandag, dinsdag, woensdag en zaterdag. Locaties, groepen en trainingstijden staan vermeld op de website van SLZ. Klik hier. Mochten hier wijzigingen in optreden dan zal SLZ deze wijzigingen tijdig vermelden op de website.

Art.14.1 Hesjes.
Om de training goed te laten verlopen zijn de volgende afspraken gemaakt: in de winterperiode is het op maandag, dinsdag en woensdagavond verplicht om een hesje te dragen. De trainer is verplicht om deelnemers die geen hesje dragen te weigeren.

Art.14.2 Mobiele telefoon.
Voor eventuele calamiteiten heeft de trainer altijd een mobiele telefoon bij zich. Bij een calamiteit mag een deelnemer van SLZ nooit alleen gelaten worden.

Art.14.3 Voortijdig training verlaten.
Indien iemand eerder de training moet / wil verlaten, dient dit altijd in overleg te gaan met de trainer.

Art.14.4 Einde training.
Er wordt bij SLZ getraind onder het motto: “de training is niet eerder voorbij dan wanneer de trainer het zegt”.

Art.15 Kleding.
Het uitgangspunt van SLZ is dat de deelnemers zoveel mogelijk lopen in gesponsorde (club) kleding. Vooral bij wedstrijden wordt dit door bestuur en sponsoren zeer gewaardeerd. De kleding wordt voor een door het bestuur vastgestelde eigen bijdrage beschikbaar gesteld en kan met behulp van een bestelformulier. Meer informatie, en het bestelformulier, is te vinden op de website.

Art.16 Deelnemer af.
Beëindiging van deelname kan alleen schriftelijk, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Opzegging gaat dan in per het einde van het "lopende" halfjaar. Er vindt geen verrekening c.q. geen restitutie plaats van reeds betaalde deelnemersbijdragen. Uiteraard mag men het gehele (betaalde) halfjaar (nog) gebruik maken van de trainingen en andere georganiseerde activiteiten. 

Art.16.1 Sponsor kleding.
Indien de deelname aan SLZ binnen een jaar wordt beëindigd, dient de sponsorbijdrage van de kleding volledig vergoed te worden. Het bestuur behoudt zich het recht om hier in voorkomende gevallen van af te wijken b.v. (bijv.) bij verhuizingen en langdurige blessures.

Art.17 Aansprakelijkheid.
Het bestuur van SLZ en haar trainers en vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van fysieke tekortkomingen en / of tijdens trainingen opgelopen letsel van de deelnemers. Het bestuur heeft voor de deelnemers een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Voor informatie: www.sportverzekeringen.nl

Art.18 Financiën.
De geldmiddelen van SLZ worden o.a. verkregen uit: bijdragen van de deelnemers, mogelijke subsidies en sponsorgelden en overige. Uit deze opbrengsten worden de vergoedingen van de trainers betaald, evenementen georganiseerd, bijdragen gedaan voor de aankoop van kleding en de organisatiekosten betaald.


Art.19 Website gebruik
Op de website is een disclaimer van toepassing. Deze vind je hier. Gebruik van de website houdt automatisch in dat de gebruiker instemt met de disclaimer.


Art. 19.1 Gebruik van Smoelenboek door leden
Leden van SLZ hebben toegang tot het zogenaamde “Smoeltjesboek” op de website. Dit smoelenboek staat op een besloten gedeelte van de website en is als zodanig alleen toegankelijk voor leden via een gebruikersnaam en wachtwoord. Het bestuur behoudt zich het recht voor om –met opgaaf van redenen- leden te weigeren om gebruik te maken van de aangeboden functionaliteit op dit besloten gedeelte.
Het is mogelijk om via het Smoeltjesboek emails te versturen naar andere personen in het boek. Hier geldt één strenge regel: misbruik deze functionaliteit niet om andere mensen te bestoken met mails waarvan de inhoud beschouwd kan worden als bedoeld voor reclame doeleinden. Dit wordt beschouwd als SPAM. Ook mail met kwetsende inhoud wordt niet getolereerd. In voorkomende gevallen zal het bestuur zich beraden op passende maatregelen.
Door gebruik te maken van een toegewezen account op deze website gaat de gebruiker impliciet akkoord met deze voorwaarde.


Art. 19.2 Gebruik van het Gastenboek
Het SLZ Gastenboek is openbaar. Maar ook hier gelden de algemene regels van fatsoen: hou het geschrevene netjes, geen vuig taalgebruik en al helemaal geen seksueel getinte en/of kwetsende teksten. Het bestuur behoudt zich het recht voor om middels moderators, onbehoorlijke entries in het Gastenboek te verwijderen.

Art.20 Wijziging van het reglement.
Het bestuur van SLZ houdt zich het recht voor dit reglement te wijziging en / of aan te vullen. De deelnemers worden hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

Art.21 Slotbepaling.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Loopsport Zwolle.

Aldus vastgesteld: december 2010

Bestuur Stichting Loopsport Zwolle.

Komende wedstrijden

19 okt
EP StadshagenRun
19 oktober 2019
26 okt
Dalli Run Heerde
26 oktober 2019
26 okt
Diepe Hel Holterbergloop
26 oktober 2019
27 okt
Diepe Hel Holterbergloop
27 oktober 2019
27 okt
Ljubljana Marathon
27 oktober 2019
Copyright © 2019 Loopsport Zwolle. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.